You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > WYPADKI NA IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

WYPADKI NA IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

Wypadki na imprezach turystycznych wynikają często z powodu niebezpiecznego zachowania się uczestników.Zachowanie niebezpieczne wynika z reguły z lekceważenia przepisów bezpieczeństwa, brawury, lekkomyślności, podejmowania zbędnego ryzyka, złośliwego postępowania lub wręcź z braku logicznego, poprawnego rozumowania. Przez eliminowanie przypadków niebezpiecznego zachowania poprawić można V’ w znacznym stopniu stan bezpieczeństwa. Reguły bezpiecznego zachowania wyzna­czać powinien regulamin imprezy turystycznej opracowany przed wyjściem w teren przez samych uczestników i egzekwowany następnie w sposób samorządny podczas trwania imprezy.   Przyczyną wypadków może być również popełnienie tzw. niebezpiecznych błędów, prowokujących wystąpienie wypadku.

Leave a Reply