You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > SZKODA POSZKODOWANEGO

SZKODA POSZKODOWANEGO

Szkodę ponosi sam poszkodowany, gdy kierującemu imprezą nie można udowodnić zaniedbań’ lub braku staranności, gdy przestrzega! norm i zasad postępowania zawodowego.   Praktyka wskazuje, że powodem wypadków jest często splot przyczyn. Jednak dla  właściwego zabezpieczenia się przed ich występowaniem nie wystarczy jedynie ubez­pieczyć siebie i uczestników od następstw wypadków, lecz poznać rzeczywiste przyczy­ny występowania i umiejętnie im zapobiegać.  Autokarowe imprezy turystyczne stają się coraz bardziej popularne.. Można wprawdzie narzekać na niedoskonałość tej formy uprawiania turystyki, jednak faktem jest, że autobus stworzył dla wielu dzieci i młodzieży, szansę wygodnego wyjazdu w celach poznawczych i wypoczynkowych. Jedynie od ogólnoturystycznego przygoto­wania zawodowego organizatorów zależeć będzie zakres korzyści wynoszonych z udziału w tego typu wycieczkach.

Leave a Reply