You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > POWSZECHNA TROSKA PERSONELU

POWSZECHNA TROSKA PERSONELU

Powszechną troską personelu pedagogicznego i opiekuńczego kierującego imprezą turystyczną powinna być dbałość o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Osoba podejmująca się zawodowego i społecznego obowiązku prowadzenia imprez krajoznawczo-turystycznych, powinna dla zapewnienia uczestnikom należytych wa­runków bezpieczeństwa i zdrowia przestrzegać następujących wskazań szczegółowych: posiadać, właściwe,przeszkolenie zgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami władz oświatowych,  prowadzić imprezę turystyczną zgodnie z programem opracowanym na podsta­wie wskazań programowych, uwzględniających poziom wiedzy uczestników, ich przy­gotowanie, wiek i pleć,    dążyć do zaszczepienia uprawiającym turystykę trwałych nawyków aktywności ruchowej opartych na najlepszych wzorach uczyć przestrzegania higieny osobistej, specyficznej dla określonego rodzaju działalności turystycznej,dobierać umiejętnie obęiążenia fizyczne, normując długość dziennych etapów, ciężar obciążenia bagażem, czasokres trwania przerw wypoczynkowych i snu.

Leave a Reply