You are here: Home > Krajoznawstwo i turystyka w szkole > NIE DOPUSZCZANIE DO RYZYKOWNYCH SYTUACJI

NIE DOPUSZCZANIE DO RYZYKOWNYCH SYTUACJI

Odpowiedzialność kama grozi kierownikowi imprezy np. za stworzenie sytuacji narażającej uczestników na niebezpieczeństwo powodujące śmierć, uszkodzenie ciała łub szkodzące zdrowiufLekkomyślność i niedbalstwo są z reguły przyczyną przestępstw nieumyślnych i podlegają łagodniejszej odpowiedzialności karnej. Nie wolno dopu­szczać do przekroczenia granic ryzyka uznanego za normalne dla danej formy uprawiania turystyki. Wypadki spowodowane wymienioną sytuacją grożą również odpowie­dzialnością kamą, która może być uchylona tylko wówczas, gdy w sposób maksymal­ny, zgodny z zasadami uprawiania turystyki zostanie zapewnione bezpieczeństwo uczestników.  Wprawdzie uprzednio rodzice wyrażają zgodę (nawet na piśmie) na uczestnictwo w imprezie wielodniowej, lecz zgoda ta dotyczy jedynie ryzyka normal­nego.

Leave a Reply