Matematyka pokera

Poker https://www.pokerowej.pl/ to gra matematyki i niepełnych informacji. Być może wydaje się to skomplikowane, ale w rzeczywistości jest proste. Mówiąc bardzo ogólnie, zwycięstwo w partii pokera rozpoczyna się od wybrania kart przy rozpoczęciu gry. Jeśli będziesz wchodzić do gry z najlepszą ręką częściej niż Twoi przeciwnicy, będziesz też częściej niż oni wygrywać.

STAN TECHNICZNY POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH WYCIECZKI

Organizato­rzy nie powinni dopuszczać do ruchu wycieczkowego samochodów niesprawnych,, z uszkodzonym ogrzewaniem, wentylacją, z nieszczelnymi oknami i dachem, zepsutym oświetleniem zewnętrznym l wewnętrznym – w stanie nie gwarantującym punktual­nego l bezpiecznego przeprowadzenia zaplanowanych,imprez. Nie należy również eksploatować sił kierowcy ponad przewidziane normy. Złym stanem technicznym charakteryzują się niejednokrotnie autobusy wypożyczane z zakładów pracy. Problem ten dotyczy,w mniejszym stopniu autokarów biur podróży i PKS.  Uczestnicy w liczbie nie przekraczającej ilości miejsc siedzących powinni zajmować miejsce w autokarze pojedynczo i spokojnie; według uprzednio przygotowanego i ogłoszonego planu, uwzględniającego stan zdrowia i wiek podróżujących.

WYCIECZKI AUTOKAROWE

Pamiętać jednak należy, że źle zorganizowane.wycieczki autokarowe nie tylko nie zabezpieczają uczestnikom korzyści poznawczych czy też wypoczynkowych, ale prowa­dzić mogą do marnowania czasu oraz pogarszania samopoczucia, a nawet wystąpienia nieszczęśliwych wypadków.   Ograniczona liczba stron niniejszej publikacji nie pozwala omówić zagadnień bezpieczeństwa w tak popularnych dyscyplinach turystycznych jak pieszej, kolarskiej, kajakowej l in. Zainteresowanych odsyłam do publikacji T. Łobożewicza: Obozy węd­rowne (1979) oraz Bezpieczeństwo i higiena w turystyce (1982). Problemy bezpieczeń­stwa i higieny wycieczek autokarowych nie zostały tak szczegółowo przedstawione dotychczas w żadnej publikacji.O bezpieczeństwie podróżujących decyduje przede wszystkim sprawność oraz standard pojazdu Jak i kwalifikacje i sprawność psychofizyczna kierowcy.

SZKODA POSZKODOWANEGO

Szkodę ponosi sam poszkodowany, gdy kierującemu imprezą nie można udowodnić zaniedbań’ lub braku staranności, gdy przestrzega! norm i zasad postępowania zawodowego.   Praktyka wskazuje, że powodem wypadków jest często splot przyczyn. Jednak dla  właściwego zabezpieczenia się przed ich występowaniem nie wystarczy jedynie ubez­pieczyć siebie i uczestników od następstw wypadków, lecz poznać rzeczywiste przyczy­ny występowania i umiejętnie im zapobiegać.  Autokarowe imprezy turystyczne stają się coraz bardziej popularne.. Można wprawdzie narzekać na niedoskonałość tej formy uprawiania turystyki, jednak faktem jest, że autobus stworzył dla wielu dzieci i młodzieży, szansę wygodnego wyjazdu w celach poznawczych i wypoczynkowych. Jedynie od ogólnoturystycznego przygoto­wania zawodowego organizatorów zależeć będzie zakres korzyści wynoszonych z udziału w tego typu wycieczkach.

BRAK WŁAŚCIWEJ STARANNOŚCI

Kierownik imprezy turystycznej- może ponieść odpowiedzialność cywilną z tytułu ,; roszczeń rodziców poszkodowanego w myśl art. 415 Kodeksu Cywilnego ustanawiają­cego, że „kto wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Kierują­cy odpowiada jednak jedynie za szkody przez niego zawinione, przy czym wina może polegać na działaniu rozmyślnym, zaniechaniu działania niezbędnego łub braku wlaściwej staranności.’ Przypadkiem rozmyślnego działania szkodliwego może być sprze­czne z normami i zasadami pokonywanie bardzo dalekich etapów marszu, jazdy rowerem łub pływanie kajakiem. Ilustracją zaniechania działania niezbędnego może być nieprzestrzeganie zasad porządku w wycieczkującej grupie, niewyposażenie wod­niaków w sprzęt ratunkowy itp. Brak właściwej staranności polegać będzie np. na nieskontrołowaniu przydatności przydzielonego sprzętu ratunkowego lub używanie niewłaściwego sprzętu.

NIE DOPUSZCZANIE DO RYZYKOWNYCH SYTUACJI

Odpowiedzialność kama grozi kierownikowi imprezy np. za stworzenie sytuacji narażającej uczestników na niebezpieczeństwo powodujące śmierć, uszkodzenie ciała łub szkodzące zdrowiufLekkomyślność i niedbalstwo są z reguły przyczyną przestępstw nieumyślnych i podlegają łagodniejszej odpowiedzialności karnej. Nie wolno dopu­szczać do przekroczenia granic ryzyka uznanego za normalne dla danej formy uprawiania turystyki. Wypadki spowodowane wymienioną sytuacją grożą również odpowie­dzialnością kamą, która może być uchylona tylko wówczas, gdy w sposób maksymal­ny, zgodny z zasadami uprawiania turystyki zostanie zapewnione bezpieczeństwo uczestników.  Wprawdzie uprzednio rodzice wyrażają zgodę (nawet na piśmie) na uczestnictwo w imprezie wielodniowej, lecz zgoda ta dotyczy jedynie ryzyka normal­nego.